Mormor Elsa en Västeråsprofil

Erik och Elsa Andersson, min morfar och mormor, flyttade till banvaktstugan Lillån i Västerås 1935. De hade tidigare bott i Svältan i Hubbo. När Elsa avled 1988 skrev Västmanlands Läns Tidning det här.

Klipp ur Västmanlands läns tidning,

Lillåns banvaktstuga låg centralt i Västerås. Namnet kommer från ett biflöde till Svartån som lades igen på 1800-talet. Banvaktsstugan som revs omkring 2008, var tidigare stationshus i Ekolsund. Det flyttades till Västerås 1902.

Efternamn visas nu korrekt

Programmet TNG som sajten utnyttjar visar som grundinställning inte namn som förvärvats genom äktenskap. Detta är ganska störande eftersom ffa kvinnor då visas med sitt flicknamn.

Det finns en insticksmodul som korrigerar detta och den är nu aktiverad. Gifta kvinnor visas nu med efternamn enligt äktenskap med tillägg av födelsenamn inom parentes. Se nedan.

Exempel sökning på efternamn
Exempel individ sida.

Ny kartfunktion

Kartfunktionen på sajten har ändrats. Hittills har Google maps använts. Nu används istället Open Street Map (OSM) som är en open source applikation. Bortsett från att den är gratis så är det en kartfunktion som byggs upp av användarna.

Detaljeringsgraden kan vara sämre jämfört med Google särskilt utanför tätorter. Samtidigt är kartorna ganska fina. Se nedan.

Utskrift från vidunge.com av orter knutna till Bengt Holmqvist.

För att bilderna ska bli så här så måste administratören hinna med att geotagga alla händelser. Lyckas man med det kan man följa en persons liv från vaggan till graven på kartan.

Måns Halm stred mot Napoleon

Hur fick Måns sitt namn?

Måns Knutsson föddes 27 augusti 1792 i Asmundtorp (idag i Landskrona kommun). Föräldrarna hette Knut Olsson f 1744 och Ingar Månsdotter f 1753.

1792 var ett ödesdigert år. I mars hade kung Gustav III mördats. Söderut i Frankrike ställs kungen inför rätta och republik utropas.

Efter en tid av skräckvälde går den franska revolutionen in i en ny fas. En ung militär från Korsika vid namn Bonaparte börjar sin karriär.

1813, 20 år gammal, värvas Måns till Norra Skånska Infanteriregementet. Han placeras i andra fältkompaniet och får nummer 39 och namnet Halm.

Varför fick han heta så? Jo därför att det rimmade på Malm. Det hette nämligen soldaten före honom i rullan. Namnet Halm är ovanligt, men han kunde ha fått ett ännu ovanligare. Soldat nummer 37 hette Blå och nummer 143 Grym. Det fanns också namn som Flöjt, Id och alla typer av djur, vattendrag, växter och mänskliga egenskaper. När befälet kommit den sista soldaten i kompaniet, verkar han ha ledsnat på att hitta namn. Nummer 150 heter helt enkelt Slut.

Regementet hade satts upp året innan med Carl von Döbeln som förste chef. Hjälten från det förlorade kriget mot Ryssland hade fått uppdraget att bygga ut försvaret i Skåne. Nu var det fred och vänskap med den gamle arvfienden i öster. I söder fanns dock Napoleon kvar och Danmark, hans allierade.

Norra och Södra Skånska infanteriregementenas uniformer 1813-1814

Sverige går in i kriget

1813 var det skarpt läge. Karl XIV Johan var kronprins. Sverige hade gått med i alliansen mot Napoleon och utlovade 30.000 soldater till kriget i Tyskland. Den franske kejsaren hade tvingats retirera från Ryssland med stora förluster, men tänkte inte ge upp sina positioner i Preussen och de andra tyska staterna. Sverige stod nu på samma sida som Österrike, Preussen, England och även Ryssland.

Måns och övriga soldater mönstrades in den 16 mars 1813 i Karlskrona. Chef för regementet (fältbataljonen) var Fabian Wrede, dvs samme man som headhuntat Jean Baptiste Bernadotte att bli svensk kronprins. Chef för det andra fältkompaniet var D. R. Brunow Hernaud. 18 mars avseglade bataljonen, totalt 600 soldater och officerare, från Karlskrona på skeppet Manligheten och landsteg nio dagar senare vid Lankenbek på Rügen i Svenska Pommern..

Norra Skåningarna bildade nu andra brigaden, tillsammans med två bataljoner från Kronobergs regemente, 75 mörnerska husarer och ett kanonbatteri.

Infanterister blir matroser

31 mars kommenderades Hernaud med 240 man till tjänstgöring på sex däckade kanonslupar vid Stettin. Man verkar ha blandat personal från kompanierna så det är inte helt klart om Måns Halm var med. Infanteristerna blev nu plötsligt matroser. Stettin liksom Lybeck hölls fortfarande av fransmännen. Uppgiften var att blockera hamnarna samt att skydda svenska fartyg från fransk eller dansk kapning.

En annan uppgift för bataljonen var att arbeta med befästningen av Stralsund. För det fick man extra betalning. Man fick också sköta bevakning och postgång. 12 man från varje kompani uttogs till att bilda en jägardivision. Jägare användes för spaning och specialuppdrag. De stred inte i de strikta formella formationer som annars var regel.

Mot Napoleon

Inför avmarschen mot Berlin utfördes persedelvård och exerciser. Trosshästar tillfördes. Under marschen genomfördes en övning med skarpskjutning. Som en sista krigsförberedelse genomförde underofficerarna en bal i staden Teterow den 25 juli.

Under fälttåget i Tyskland förde Carl Johan befälet över en arme som bestod av flera nationaliteter. Han försökte att spara sina svenska soldater så mycket det gick. Han hade kommit överens med de andra länderna om stöd för att Sverige skulle överta Norge från Danmark. Eftersom danskarna var allierade med Napoleon var det ingen som motsatte sig.

Det krigades under sommaren och hösten. Napoleon fick dra sig tillbaka. Det var egentligen först i det sista, men också största slaget, det vid Leipzig som svenskarna var riktigt i elden.

Preussiska soldater stormar in Leipzig.

Slaget om Leipzig – der Völkerslacht

Stormningen av staden leddes av Preussarna, men när dessa slogs tillbaka kallades de svenska jägardivisionerna in. Norra Skånskas jägare anföll tillsammans med jägare från bl.a Upplands och Södermanlands bataljoner.

Med kulorna visslande runt öronen störta man in genom den uppbrutna stadsporten. Där inne mötte vad som den svenske officeren Ljunggren beskriver som ett helvete. Flyende Preussare. Krutrök som fördunklade allt och från tak och fönster mördande kulregn. Två kanoner drogs fram och druvhagelskott drev bort de fransmän som fanns på gatan. Ljunggren träffades själv, men överlevde. Fransmännen övergav staden under tumult och panik. Vid en bro uppstod sådan trängsel att män, hästar och kärror föll i vattnet

Om Måns Halm tillhörde jägarna fick han här en känsla för vad krig verkligen innebär. Det fick i och för sig alla svenskarna i armén. Även om man inte gick i täten vid drabbningarna så passerade man slagfälten efteråt. Lars Hörstedt, född i Billeberga och husar vid Mörners regemente har målande beskrivit vad han såg.

”Ingen tunga kan uttrycka den fasa, här råder! Hvilken scen, där döden på tusende sätt har skördat! Skräck och vild förargelse intaga själen. Fiender ligga här emellan vänner, döende mellan döde, menniskor ibland kreatur. Mitt hjerta slog häftigt under det att jag betraktade dessa vidsträckta fälten, och den ena rysningen efter den andra for från hjessan ned till fotabjället.”

Mot Danmark och Norge

Fälttåget fortsatte efter Leipzig. Norra Skånska bataljonen marscherade genom de tyska länderna, först ned till Belgien, sedan norrut igen. Carl Johan marscherade nu med svenskar, ryssar och preussare mot Danmark. Efter några strider gav sig danskarna och avträdde Norge till Sverige.

Men eftersom ingen frågat norrmännen vad de tyckte fick de svenska trupperna resa hem för att driva igenom fredsöverenskommelsen. Norra Skånska bataljonen skeppades över till Göteborg och gick in i Norge. Efter ett kort krig gav sig norrmännen.

Carl Johan som var en slug politiker krävde inte att Norge skulle bli en del av Sverige utan bara att norrmännen skulle acceptera honom som kung. Därför blev unionen ett första steg mot norsk frihet, vilket är skälet till Oslos största paradgata heter Carl-Johan.

Kriget var slut, men för Måns Halm som indelt soldat fortsatte militärtjänsten. 1816 flyttar han till Norra Möinge 14 (idag i Svalövs kommun). 1818 placeras han i Billeberga kompani.

Måns bildar familj

Det är troligt att Måns Halm hade ett civilt yrke vid sidan av. Rotesystemet innebar ett stöd för uppehället för soldaten och hans familj, men det räckte knappast. Indelta soldater var därför ofta skräddare, skomakare, snickare eller annat som man kunde ha nytta av både militärt och civilt.

I mars 1819 gifter Måns sig med Hanna Larsdotter f 1795 från Stora Harrie. De får fem barn tillsammans. Knut föds redan i november samma år. Tyvärr dör han efter lite drygt en vecka. Det dröjer två år, sedan föds Nils. 1826 föds Ola, 1832 Bengt och 1836 Lars. Sönerna kommer att heta Månsson i efternamn såsom brukligt var. Nils, som är min farfar farfar, kommer att lägga till namnet Halm. Det gör även Lars, men han ändrar det sedan till Holm. Nils son Bengt kommer att byta namn till Holmkvist.

Måns beviljades avsked från det militära den 10 mars 1839 på egen begäran. Han är då 46 år gammal och har tjänat krigsmakten i 26 år. Deltagandet i 1813 och 1814 års krig antecknas i beslutet.

Hur han försörjer sig därefter är oklart. 1857 lever han tillsammans med sonen Nils och hans familj på Södra Möinge nr 1 i Svalöv.

Måns Halm går ur tiden

Måns Halm avled den 6 november 1869 och bodde då på Södra Möinge nr 1.

Bouppteckning förrättades den 19 november. Boets tillgångar uppgick till 477,80 rdr. (ca 30.000 kr i dagens penningvärde) varav fastigheten med 24 kappland jord (ca en tredjedels hektar) uppgick till 300 rdr. I boet noterades 1 kaffepanna, 1 kaffekvarn, 2 stolar och en kakelugn. En aktion hade inbringat 155,55 rdr. Änkan Hanna Larsdotter och sönerna Nils Månsson Halm (lanthandlare) och Lars Månsson Halm (skräddare i Saxtorp) deltog vid bouppteckningen.

Boet hade också skulder om sammanlagt 258,88 rdr. Det var just sönerna Nils och Lars som lånat fadern pengar. Cirka en månad innan han avled hade Halm dessutom lånat 75 rdr av drängen Nils Tufvedson. Behållningen av boet var därför 219,92.

1869 var det år det periodiska systemet skapades av ryssen Mendelejev, Suezkanalen öppnades och den svenska utvandringen till USA började ta fart. Nu kunde man också åka tåg mellan Malmö och Stockholm. Tre år tidigare hade Sverige tagit ett första steg mot demokrati genom att avskaffa ståndsriksdagen.

Måns Halm blev 77 år. En aktningsvärd ålder på den tiden. Om han tillhörde de skåningar som rusade fram mot Leipzigs stadsportar 1813 hade han nog inte räknat med att bli så gammal.

Källor:

Eric Dahlberg, Skåne och Regementet – En bok om Skånes land och folk och om Kungl. Norra Skånska infanteriregementet för dess soldater, Kristianstad 1936

Lars Hörstedt, Tyska och norska fälttågen 1813 och 1814 – uppteckning öfver de märkvärdigaste händelser och slag, Håkan Ohlsson’s Boktryckeri och förlag, Lund 1894

Indelningsverket

Siste indelte soldaten dog 1971

Man behöver inte gå så långt bak i historien för att stöta på en företeelse som numera är bortglömd, men som spelat en central roll i Sveriges historia. Jag tänker på indelningsverket.

Indelningsverket är benämningen på den krigsorganisation som skapades av Karl XI och som trots sitt avskaffande vid förra sekelskiftet faktiskt levde kvar en bra bit in på 1900-talet. Den siste indelte soldaten, Knut Ramén, dog faktiskt på 1971.

Indelningsverket var en viktig orsak bakom Karl XII åtminstone inledningsvisa framgångar.

Indelta soldater 1800-tal

Roteväsendet

Det gamla ordningen med utskrivningar avskyddes av bönderna. Indelningsverket innebar att ett antal gårdar tillsammans en rote. Roten svarade för att rekrytera och underhålla en soldat. Det kunde vara en infanterist, kavallerist eller båtsman. Statens motprestation var skattebefrielse. Bönderna skulle förse soldaten med ett torp med lite odlingsbar mark, Om soldaten var ute i krig skulle man se till att hustrun och barnen klarade sig. Trots att bönderna skulle stå för uniform och skjutsa till övningarna så understeg kostnaderna betydligt vad man annars skulle betala i skatt.

Om soldaten dog gällde det för bönderna att hitta en ny. Det kunde bli väldigt tragiskt när den döde soldatens hustru och barn kastades ut ur torpet för att den nye skulle flytta in. Lösning på detta kunde bli praktiskt. Den nye soldaten övertog inte bara torpet utan även hustrun. Om den avlidne hette Rask tog den nye soldaten också det namnet,

Soldatnamnen är ju ett indelningsverkets arvegods. Enstaviga namn är ofta gamla soldatnamn. Rask, Fält, Fred, Björk osv är typiska soldatnamn. Det var kompaniets kapten som namngav. Det skulle vara korta namn. Kaptenens intresse kunde slå igenom på namnvalet t ex djur (Ren, Järv, Örn, Varg osv) eller kortspel (Spader, Ruter osv.) Den som ofta var onykter kunde få namnet Fyllhund. Platsen för soldattorpet kunde också styra. Om gården hette Kumla kunde namnet bli Kumlin.

Indelta soldater i min släkt

En bit bak i släkten finns indelta soldater. Min morfars farmors far Johan Olof Wahl var indelt soldat med nr 610 i Strängnäs kompani i Södermanlands regemente. Egentligen hette han Setterqvist, men övertog namnet Wahl av den tidigare soldaten på torpet. Han rekryterades 1831 och beviljades avsked 1859 . Sammanlagt blev det 28 tjänsteår. Tjänat väl var det korthuggna omdöme som noterades av regementschefen.

Som soldat bodde Wahl på torpet Valla i Vansö församling. Han fick sammanlagt 12 barn i två äktenskap. Det yngsta barnet föddes när han var 72 år. Två av sönerna Johan och Fredric blev också indelta soldater. Äldsta dottern Johanna Sophia (1828-70) är min morfars farmor.

Vid avskedet fick han som inhyst flytta till ett annat torp som stod ledigt, nr 608. In i det gamla torpet flyttade en annan soldat som inte oväntat också fick heta Wahl. De var dock inte släkt. Johan Olof fick en mindre pension, gratial, och kom att fungera som kyrkvakt.

Torpet Valla revs strax efter 1913. Virket användes till Vansö smedja. Full av vägglöss noterades det. Tack vare Evert Wahlbergs kartläggning vet man var det låg.

Yrket kunde gå i arv

En annan indelt knekt var morfars farfar Carl Erik Lang. Även han fick namnet på köpet. Han hette Österberg från början, rekryterad 1859 och beviljad avsked 1866. Enligt regementsläkarens intyg var han ofärdig i högerhanden och oduglig till krigstjänst. Av något skäl kunde han inte böja fingrarna på höger handen, utom tummen.

Lang är ytterligare ett exempel på att soldatyrket gick i arv. Han var född i Strängnäs på soldattorpet Åsby. Fadern hette Petter Åhs.

Lang tillhörde samma kompani som ”svärfadern” Wahl. Carl Eric och Johanna Sophia gifte sig inte trots att de fick två barn ihop. Ett av dessa dog direkt. Det andra, Erik Albert, blev min morfars far.

Källor

En bra bok om indelningsverket är Lars Ericsons ”Svenska knektar” Historiska Media.

En bra webbsajt är Hans Högmans.